Term Translation Selector

   A hui hou kaua Akamai Hana Kahuna Honu
   Kane Kapu Keiki Kokua
   Komo mai Kupuna Kane Kupuna Wahine Li'i Halakea Kanaka
   Mahalo Makua Kane Makua Hine Malihini
Flame